header

Expertteam Onderwijs & Arbeidsmarkt

In 2015 is het doorbraakproject voor het middelbaar beroepsonderwijs vormgegeven. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden om goed te duiden waar de grootste meerwaarde zit van een doorbraakproject. Het doorbraakproject is gericht op het in kaart brengen van het mbo in Limburg en richt zich op vier sporen:

  • Leerlingenstromen mbo in kaart,
  • Regionale mbo-prognoses,
  • Limburgse arbeidsmarkt, en
  • Macrodoelmatigheid mbo-aanbod.

Doel is te komen tot goede, regionale prognoses over mbo-deelname, doorstroom van leerlingen en hun arbeidsmarktkansen alsook het doen van analyses op het terrein van achterstanden, regionale verschillen en studie- en beroepskeuze. Vanuit welke hoeken stromen leerlingen het mbo binnen? Welke weg volgen zij binnen het mbo en waar stromen ze vervolgens op de korte en langere termijn naartoe uit?

Informatie over deze leerlingenstromen helpt om knelpunten binnen het mbo en bij de aansluiting op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Gesignaleerde knelpunten zijn de gebrekkige en vooral fragmentarische dataverzameling op regionaal niveau en onvoldoende analyse van trends in het Limburgse mbo-onderwijs. Instellingen moeten rekening houden met minder instroom van jongeren en toch een doelmatige infrastructuur in stand houden, met opleidingen die voor jongeren en werknemers interessant en bereikbaar zijn en op een onvoorspelbaarder geworden arbeidsmarkt perspectief bieden. Dan is niet alleen goede informatie essentieel. Zeker zo belangrijk is het vermogen de informatie steeds opnieuw te verwerven en te kunnen beoordelen.

Er is een expertteam opgericht dat zich over deze vragen buigt. Naast de Universiteit Maastricht en onderzoekers van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) nemen alle Limburgse mbo instellingen deel aan het Expertteam: ROC Arcus College, CITAVERDE College, ROC Gilde Opleidingen en ROC Leeuwenborgh. Het expertteam zal concrete, in de mbo instellingen praktisch bruikbare resultaten opleveren. Tegelijk dient de manier van werken bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame expertise in eigen huis.

Naast het doorbraakproject wordt op basis van gegevens uit de OnderwijsMonitor Limburg een analyse gemaakt waarom sommige leerlingen succesvol zijn in het mbo en andere niet. In hoeverre zijn er regionale verschillen of verschillen naar sociaaleconomische achtergrond? Welke rol speelt de eerdere ontwikkeling van de leerling op het middelbaar, maar ook op het basisonderwijs, in de verklaring van deze verschillen?

Activiteiten

Het expertteam heeft een kern van vaste teamleden die de voortgang van het werkprogramma bewaken, de diverse sporen van het programma onderling verbinden en – in hun relatie met de eigen instelling – voor continuïteit zorgen. Het expertteam komt acht keer per jaar samen om te overleggen over activiteiten die lopen binnen de vier sporen van het programma. Afhankelijk van het hoofdthema van een bijeenkomst kunnen de vaste leden collega’s meenemen.

Voor de uitvoering van specifieke activiteiten zal het expertteam kleine of grotere werkgroepen vormen. Aan een werkgroep (c.q. deelteam) zullen ook andere collega’s van de instellingen deelnemen, om zo te komen tot optimale benutting en deling van kennis binnen en tussen de mbo instellingen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt niet alleen eigen expertise en eigen onderzoek gedeeld, maar wordt ook gebruik gemaakt van gastsprekers die onderzoek hebben verricht op één of meer sporen binnen het programma. In de bijeenkomsten wordt de aanpak en voortgang van een activiteit besproken, maar is het voornaamste doel te leren. Waar het in werkgroepen gaat om bijvoorbeeld het samenstellen van de mbo-kaart en het maken van deelnameprognoses, worden de bijeenkomsten van het expert-team in de eerste plaats gebruikt voor verdieping. Wat is een goede aanpak? Welke conclusies volgen uit een bepaalde analyse? Wat zijn kritische punten? Kloppen veronderstellingen wel? Wat gaan de mbo instellingen met een resultaat doen?

Participerende instellingen

Naast de Universiteit Maastricht (UM) en onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) nemen alle Limburgse MBO instellingen deel aan het Expertteam: ROC Arcus College, CITAVERDE College, ROC Gilde Opleidingen en ROC Leeuwenborgh.

Looptijd

De colleges van bestuur van ROC Arcus College, CITAVERDE College, ROC Gilde Opleidingen en ROC Leeuwenborgh besloten op 25 juni 2015 om samen met de Universiteit Maastricht een expert-team onderwijs & arbeidsmarkt te vormen. De aftrap vond in december 2015 plaats en het project heeft een looptijd van drie jaar.

Impact

Het expertteam zal concrete, in de instellingen praktisch bruikbare resultaten opleveren. Tegelijk dient de manier van werken bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame expertise in eigen huis. Deze ‘dubbele’ opdracht heeft gevolgen voor de invulling van het werkprogramma en de werkwijze van het expertteam. Er wordt niets uitbesteed. Er wordt ook niet gewerkt binnen een geïsoleerde werkgroep, maar met actieve lijnen naar de eigen organisatie.